مشارکت در کلاسهای آموزشی مشاوران

در این قسمت شما این امکان را خواهید داشت تا در کلاس های مشاوران سیناک شرکت نموده و دانش فنی و الگو های اجرایی در نظر گرفته شده جهت پیشرفت و ارتقائ  مشاوران  را دریافت نمایید .